Sistema de protecció de la infància enfront de les violències

El FC Barcelona ha creat un sistema de protecció a la infància pioner a Espanya que dona cobertura de manera directa o indirecta a prop de 200.000 nens i joves de diferents àmbits d'actuació del Club (Masia, Barça Academy, esports amateurs) i de la Fundació.


Person responsible for the Good Practice

Fundació FCB

Good Practice publisher

Description

El sistema de protecció de la infància suposa el compliment dels més alts estàndars de protecció en el desenvolupament d'activitats esportives amb menors d'edat, amb els quals és imprescindible garantir que per la seva edat i/o perquè es troben en situació de vulnerabilitat, passin el seu temps en espais segurs i amb persones que els protegeixen.
Aquest sistema pioner dona cobertura de manera directa o indirecta a prop de 200.000 infants i joves de diferents àmbits d’actuació del Club (Masia, Barça Academy, esports amateurs) i de la Fundació. Així mateix, comprèn la política, el protocol d’actuació i altres accions de prevenció, seguiment i gestió davant qualsevol tipus de violència: física i verbal, abús sexual, negligència i ‘bullying’, amb l’objectiu de  promoure un espai de tolerància zero i promoure espais segurs i de protecció.

La Política de Protecció a la Infància és el marc general que descriu les accions i mesures que s’apliquen en aquesta matèria. Aquestes poden agrupar-se en quatre grans blocs:

 • LES PERSONES: Són les que s’encarreguen d’atendre els nens, nenes i adolescents i les que han de garantir el bon tracte i prevenir, detectar i actuar davant de situacions de risc o vulnerabilitat. A més a més, el sistema disposa d’un Codi de Conducta que tota persona que està en contacte amb menors s’ha de comprometre a complir des del moment de la seva incorporació al Club o la Fundació.
 • ELS ENTORNS I ACTIVITATS: Per poder garantir la seguretat i benestar dels nens, nenes i adolescents és necessari comptar amb entorns segurs i de protecció. Aquests s’aconsegueixen identificant els potencials riscos existents i aplicant les pautes i mesures dissenyades per reduir-los i/o eliminar-los.
 • LES SITUACIONS: Tot i les precaucions, es donaran situacions de vulnerabilitat, de conflicte entre iguals o fins i tot de sospita o evidència de risc per a nens, nenes i adolescents. És per això que el sistema disposa d’un Protocol d’actuació que recull de manera detallada les accions que s’han de dur a terme en cadascuna d’aquestes situacions, així com circuits específics per territori.
 • LA CULTURA ORGANITZACIONAL: S’han ajustat diferents processos transversals de l’entitat, com per exemple els estàndards de selecció i contractació, els plans de formació i les accions de prevenció i sensibilització dirigides a nens, nenes i adolescents i les seves famílies.

La implementació d'aquest sistema de protecció en una entitat esportiva garanteix la creació d'entorns segurs i protectors, cosa que inclou eliminar qualsevol forma de violència contra els nens, nenes i adolescents i promoure el seu benestar.

El sistema de protecció dona cobertura tant als infants i adolescents implicats en activitats dins:

 • FC Barcelona, 25.350 al territori català i internacional.
 • Fundació FC Barcelona, 158.000 a nivell català i internacional.
 • Altres entitats, empreses i partners nacionals o internacionals que tinguin contacte amb menors i que treballin amb la Fundació i el FC Barcelona.

 

Més informació a: Fundació FC Barcelona

 

Needs

 • Garantir que els espais esportius són entorns segurs i protectors per a tots els nens, nenes i adolescents que els freqüenten, basant-se en un Enfocament de Drets de la Infància i en l’interès superior de cada nen, nena o adolescent.
 • Promoure un context social de protecció de tots els nens, nenes i adolescents i una resposta adequada davant qualsevol forma de violència contra nens, nenes i adolescents i contra persones adultes.
 • Prevenir possibles situacions de violència contra nens, nenes i adolescents per part de professionals, esportistes i altres persones que presten serveis al FC Barcelona, i també per part d’altres nens, nenes i adolescents.
 • Detectar com més aviat millor les situacions de violència que puguin patir els nens, nenes i adolescents que participen en activitats del FC Barcelona.
 • Establir procediments d’actuació davant indicis de situacions de conflicte, vulnerabilitat, risc lleu i moderat, o risc greu de violència.

Files

Year

2022

Price

Unspecified

Comments

Beneficiaris directes: Infants i joves (menors d'edat)
Beneficiaris indirectes: personal propi o aliè amb contacte amb infants i joves que reben formació i tenen les seves responsabilitats:

El detall és:

 • Masia (550 menors d’edat): residència Oriol Tort, futbol formatiu i seccions professionals (futbol, bàsquet, handbol, hoquei patins i futbol sala).
 • Barça Academy (24.000 menors d’edat): Les escoles pròpies, que són la Barça Escola, la Barça Academy Nova York, i la Barça Academy Miami, així com tots els campus i clínics que organitza el Club. A més a més, juntament amb els partners de cadascuna de les Barça Academy repartides arreu del món, el Club s’assegurarà que s’implementi un sistema de protecció a la infància que asseguri els mateixos objectius que el sistema en cadascuna d’aquestes.
 • Esports amateurs (800 menors d’edat): patinatge, hoquei herba, voleibol, hoquei gel, rugbi, atletisme.
 • Altres activitats del Club on hi participin nens, nenes i adolescents.
 • Fundació FC Barcelona (158.800 beneficiaris): Tots els nens, nenes i adolescents que participen en els programes, tant nacionals com internacionals.

 

Per la implementació del sistema de protecció es requereixen:

 • RRHH: designar un Comité de protecció i Delegats de Protecció. 
 • Documents i recursos (https://fundacio.fcbarcelona.cat/sistema-de-proteccio-de-la-infancia): Política de protecció a la Infància, Funcions i responsabilitats de protecció, Codi Conducta per a professionals i altres persones en contacte amb infants i joves, Mapatge de riscos, Protocol d'actuació, Circuits de protecció, estandars de selecció i contractació de personal.
 • Formació dels Delegats de protecció i personal amb contacte amb infants i joves.Published on*** 8 Nov 2022Comments


Log in to leave a comment.


We’re preparing the Good Management Practice file. You’ll be able to download it in a few seconds

Supporters